Regaty 10.06.2017r.

Zapraszają na Wielkopolskie Regaty Ortopedyczne – “Z Wiatrem i pod Wiatr”
Wielkopolskie Regaty Ortopedyczne o Puchar Prezesa Oddziału Poznańskiego
Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego już 10 czerwca.
Organizatorzy
Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 135/147, 61-545 Poznań;
Stowarzyszenie „Z Wiatrem i pod Wiatr”, Słomczyce 8c, 62-420 Strzałkowo;
Puchar Polski Jachtów Kabinowych Stowarzyszenie, Związek Klas T, ul. Uskok 5, 87-801 Włocławek.
1. Regaty zostaną rozegrane w dniu 10 czerwca 2017 r. na akwenie Jeziora Powidzkiego.
2. Biuro regat: Hotel “Moran” Ostrowo..
3. Port regat: Hotel “Moran” Ostrowo. Slip bezpłatnie na miejscu.
4. Regaty zostaną rozegrane zgodnie z: Przepisami Regatowymi Żeglarstwa 2017 – 2020, Przepisami Pomiarowymi Jednokadłubowych Jachtów Kabinowych Formuła PZŻ 2017-2020, przepisami związków lub stowarzyszeń klas uczestniczących w regatach, niniejszym zawiadomieniem oraz instrukcją żeglugi.
5. Regaty posiadają licencję Polskiego Związku Żeglarskiego.
6. Regaty zostaną rozegrane w klasach: T1, T2, T3, Omega Klasyczna, Jachty Otwartopokładowe do 6 m długości, Trias, Open. Limit jachtów w klasach konieczny do uznania regat za odbyte ustala się na trzy (3).
7. Zgłoszenia do regat w dniu 10. 06. 2017 r. w godz. 10.00 – 13.00.
8. Instrukcja żeglugi będzie dostępna dla zawodników po zgłoszeniu się do regat.
9. Wpisowe do regat wynosi 20,00 zł od osoby.
10. Kontrola sprzętu: kontrola sprzętu w zakresie zgodności jachtu z przepisami klasowymi może zostać dokonana w dowolnym czasie podczas regat. Osobą uprawnioną do przeprowadzenia kontroli wielkości zadeklarowanej przez zawodnika wartości współczynnika Vi oraz warunków zabudowy kabiny zgodnie z przepisami Pomiarowymi Jednokadłubowych Jachtów Kabinowych i składania na piśmie raportów do Komisji Sędziowskiej ( pkt. 1.3 b Podręcznik Mierniczych Międzynarodowych) jest Mierniczy Jachtów Klasowych PZŻ nr 45 Jacek Smuszkiewicz.
11. Otwarcie regat o godzinie 13.00 w dniu 10. 06. 2017 r. w Hotelu “Moran” w Ostrowie.
12. Wyścigi: planowany start do I wyścigu w dniu 10. 06. 2017 r. po godz. 13.30.
13. Starty do kolejnych wyścigów zgodnie z komunikatem Sędziego Głównego. Przewiduje się rozegranie 4 wyścigów. W przypadku rozegrania 4 wyścigów najgorszy wynik zostanie odrzucony.
14. W klasyfikacji końcowej nie zostaną ujęci zawodnicy, którzy nie ukończyli żadnego wyścigu.
15. Regaty zostaną uznane za ważne przy rozegraniu 1 wyścigu.
16. Nagrody:
• Uczestnicy regat otrzymają dyplomy,
• Inne nagrody według uznania organizatora.
17. Przepisy żeglugowe: załogi uczestniczące w regatach mają obowiązek przestrzegania przepisów żeglugowych:
• Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. Nr 5, poz.43 z 2001 r.),
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób uprawiających sporty wodne (Dz. U. nr 57, poz.358 z 1997 r.),
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz. U. nr 212, poz.2072 z 2003 r.),
• Zakaz używania silników spalinowych – strefa ciszy.
18. Sternik jachtu: Osoba zgłoszona jako sternik jest zobowiązana do osobistego prowadzenia (“obsługiwania urządzenia sterowego”) jachtu będącego w wyścigu.
19. Załoga jachtu zgłaszająca się do regat: wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez Organizatora i sponsorów swego wizerunku, nazwiska i głosu w środkach masowego przekazu oraz w materiałach dotyczących regat w celu reklamy i promocji regat.
20. Na jachcie podczas wyścigu powinny znajdować się wszystkie osoby zgłoszone jako załoga. Wniosek (w formie pisemnej ) o zmianę członka załogi należy złożyć przed rozpoczęciem wyścigu. Zamiana może nastąpić tylko z przyczyn losowych za zgodą Sędziego Głównego.
21. Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub nie wykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.
22. Jachty startujące w regatach muszą posiadać widoczne oznakowanie identyfikacyjne w postaci numeru, nazwy umieszczonych na żaglu, burtach jachtu.
23. Ubezpieczenie: sternicy jachtów zgłoszonych do regat muszą posiadać ważną na czas wyścigów polisę OC obejmującą w swym zakresie zdarzenia wynikłe podczas wyścigów. Brak ważnej polisy OC będzie skutkował nie przyjęciem do regat.
Komandor regat Kamil Kałowski
Imprezy towarzyszące: 18.00 – ………. – Koncert szantowy – zespół Majtki Bosmana
Dane kontaktowe
Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, Kamil Kałowski,
e-mail: kamil.kalowski@gmail.com, tel. 606 755 252;
Stowarzyszenie „Z Wiatrem i pod Wiatr”, PPJK Stowarzyszenie,
Jacek Smuszkiewicz, e-mail: ppjk-powidz@wp.pl, tel. 606 433 959;
Link: https://wirtualnyregion.pl/zapraszaja-regaty-wiatrem-wiatr.