Zmiany w prawie wodnym.

Jak dowiedzieliśmy się od pana Tomasza Durkiewicza, Prezesa Grupy Amax, która od Polskiego Związku Żeglarskiego dzierżawi Wioskę Żeglarską w Mikołajkach i Stanicę PZŻ w Starych Sadach, niemal wszystkie postulaty i wnioski środowiska wodniackiego i przedsiębiorców w sprawie zmian zapisów ustawy Prawo Wodne oraz powiązanych z nim rozporządzeń zostały uwzględnione przez stronę rządową.
11 stycznia w gmachu Sejmu RP odbyło się spotkanie grupy inicjatywnej, w skład której wchodzili przedstawiciele mazurskich samorządów i przedsiębiorców z Wiceministrem Środowiska panem Mariuszem Gajdą, członkiem sejmowej Komisji Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki panem posłem Wojciechem Kossakowskim oraz Przewodniczącą Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Sejmu RP, panią poseł Dorotą Arciszewską-Mielewczyk.
Parlamentarzyści poinformowali członków grupy inicjatywnej, że ich postulaty zostały uwzględnione , a co za tym idzie – w proponowanych aktach prawnych zostaną wprowadzone zmiany.
Grupa inicjatywna dostała od swoich rozmówców zapewnienie, że:
– opłaty za 1m kwadratowy gruntu wykorzystywanego do działalności gospodarczej, w zakresie jaki obejmowała petycja, zostaną zmniejszone z proponowanych wcześniej 8,90zł do 0,89zł. Dodatkowo opłata dotyczy tylko tych miesięcy, w których przedsiębiorcy zadeklarują prowadzenie działalności gospodarczej, czyli dla przykładu – w mazurskim porcie, w którym jachty stoją na wodzie od połowy kwietnia do połowy października, opłata będzie liczona za 6 miesięcy, czyli będzie stanowiła połowę stawki rocznej.
– opłaty za pobór wód podziemnych i powierzchniowych w proponowanej kwocie (500 i 250zł) dotyczą poboru ilości 1m3/s i w przypadku mniejszego poboru będą odpowiednio niższe. Np. przy poborze 20m3/dobę ze studni, opłata wyniesie 11 groszy.
– stosownie mają zostać również doprecyzowane pozostałe opłaty, w tym za deszczówkę i ścieki.
– Art.77 ust.1.7 zostanie zmieniony w taki sposób, by wyłączyć z niego slipowanie łodzi i obsługę pojazdów lodowych.
– Art.34 pkt 9 zostanie doprecyzowany i będzie dotyczył łodzi o mocy silnika powyżej 10KW, uprawiających żeglugę na akwenach nie należących do dróg wodnych oraz do wód morskich. Zezwolenie wodno-prawne będzie wydawane na jednostkę, ale ma zostać utrzymane. Ten przepis ma zapewnić ochronę małych akwenów przed niszczeniem ich brzegów i dna przez wielkie jachty motorowe.
Najprawdopodobniej nie zostanie jednak zmieniony art.232. Wynika to protestów znacznej liczby osób, które występują do władz państwowych i samorządowych z żądaniami utrzymania zakazu grodzeniu nieruchomości do samej wody, motywując to tym, że każdy powinien mieć prawo do spacerowania dookoła jeziora po brzegu. 
Poniżej do pobrania odpowiedź z 10 stycznia, którą Grupa Inicjatywna otrzymała od Ministra Środowiska oraz projekt rozporządzenia rady ministrów.
Odpowiedź Wiceministra Środowiska – Mariusza Gajdy
Rozporządzenie Rady Ministrów – Projekt
link: http://sailing.org.pl/article/zeglarstwo-srodladowe/korzystne-zmiany-w-projekcie-ustawy-prawo-wodne